Zahtjev za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta za izgradnju prokopa na ušću Mure u Dravu

Za zahvat Hrvatskih voda  "Vađenje šljunčanog nanosa iz korita rijeke Mure, na ušću Mure u Dravu, (rkm 236)" u Općini Legrad, k.č.br. 7956/1, Ministarstvu kulture je podnesen zahtjev za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta. Izvodi se inicijalni prokop (kineta) kroz postojeći otok na sadašnjoj lokaciji ušća, površine oko 21.000 m2  i širine 40 metara, a prije početka radova potrebno je ukloniti površinski sloj s raslinjem na ukupnoj površini prokopa kao i na dodatnoj površini od oko 3000 m2 za izradu puta. Predviđeno je iskapanje do 80.000 m3 šljunčanog materijala. Iskop je predviđen bagerima, a radovi se predviđaju i na mađarskoj strani. Detaljniji prikaz moguće je vidjeti ovdje.

U postupku glavne ocjene za isti zahvat, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, izdalo je rješenje kojim je odbilo zahtjev za izvođenjem zahvata zbog trajnog uništavanja vegetacije koja predstavalja ciljeve očuvanja ovog dijela hrvatske ekološke mreže. Kao daljnji slijed događaja, ako se ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu utvrdi da planirani zahvat ima štetan utjecaj na mrežu i da nema drugih pogodnih mogućnosti, zahvat se ipak može provesti ako postoje imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa (PJI). Ako se utvrdi postojanje PJI, donosi se Rješenje o dopuštenju provođenja planiranog zahvata s utvrđenim kompenzacijskim uvjetima radi očuvanja opće povezanosti, odnosno koherentnosti ekološke mreže. Za zahvat nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš.

Budući je rok predaje mišljenja, primjedbi i prijedloga na priloženo Obrazloženje o razlozima PJI  do 23. rujna (odnosno 30. rujna, prema informacijama iz Ministarstva), pozivamo zainteresiranu javnost da svoje pisane primjedbe i mišljenja dostavi na adresu MINISTARSTVA KULTURE, Runjaninova 2, Zagreb.

Informacija i Obrazloženje o razlozima prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta za zahvat na rkm 236, ušće Mure u Dravu 

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izvođenje zahvata na ušću Mure u Dravu

Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode:

Ana List, mag.educ.biol.