Zahtjev za OPUO postupkom u postojećem pogonu pivovare Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica – uvođenje tehnološke linije za proizvodnju voćnog vina Somersby

Nositelj zahvata, Carlsberg Croatia d.o.o. iz Koprivnice, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uvođenja nove tehnološke linije za proizvodnju voćnog vina Somersby u postojećem pogonu pivovare u Koprivnici.

Na osnovu priloženog Elaborata i sukladno kriterijima određenim prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” br. 61/14), moguće je na adresu Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5., 48 000 Koprivnica, dostaviti mišljenje o tome može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš te je li postoji obveza provođenja procjene utjecaja na okoliš. Argumentirana mišljenja je potrebno dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2016. godine te se mišljenja pristigla izvan ovog roka i bez potpisa, neće uvažavati. Nadležno tijelo za provođenje postupka, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html) na temelju prikupljenih mišljenja, donosi rješenje o provedenom postupku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode