Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom – METAL MONT d.o.o., Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva METAL MONT d.o.o., Donji Cubinec 72, Križevci, OIB:84308646259 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom izdane 14. siječnja 2015., KLASA:UP/I 351-02/13-01/19, URBROJ:2137/1-04/12-15-11, uz koju je 22. prosinca 2015. godine izdano Rješenje o ispravku iste dozvole, KLASA:UP/I 351-02/13-01/19, URBROJ:2137/1-04/12-15-12., određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1 od datuma 24. siječnja 2017. godine, trgovačkog društva METAL MONT d.o.o., Donji Cubinec 72, Križevci.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica.

Informacija o postupku

Trgovačko društvo METAL MONT d.o.o., Donji Cubinec 72, Križevci podnijelo je zahtjev za izdavanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji Donji Cubinec 72., k.č.br. 271/1, k.o. Cubinec, Grad Križevci i uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za sakupljanje i skladištenje izmijenjenih vrsta i količina neopasnog otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.arhiva.kckzz.hr/), Javni pozivi i natječaji, Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 7. ožujka 2017. godine. u 9,00 sati na lokaciji gospodarenja otpadom, Donji Cubinec 72, Križevci, lokacija trgovačkog društva METAL-MONT d.o.o., Križevci.

Stranke u postupku:

  1. METAL MONT d.o.o., Donji Cubinec 72, Križevci,
  2. Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I,
  3. Privredna banka Zagreb-dioničko društvo, Račkoga 6, Zagreb.

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom i poštom u pisanom obliku, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, pozivom na gornju klasu, na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana uvida određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-02/17-01/1
URBROJ: 2137/1-05/17-17-3
Koprivnica,  23. veljače 2017.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.