Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničkokriževačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkom društvu BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, 48 267 Sveti Petar Orehovec, OIB:75434757177 objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, 48 267 Sveti Petar Orehovec, OIB:75434757177 (u nastavku: stranka) za lokaciju za koju se podnosi zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom – bioplinsko postrojenje na k.č.br. 4044, k.o. Sveti Petar Orehovec, u mjestu Sveti Petar Orehovec, ulica Sv. Petar Orehovec 97/A.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.