Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Komunalno poduzeće d.o.o., za lokaciju odlagališta otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci, OIB:87214344239 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu:Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

U privitku se nalazi Poziv na uvid, EGO i Obrazac za primjedbe.

Upravni odjel  za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode