Usluga osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i osiguranja nefinancijske imovine osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2020. godinu