Unaprjeđenje lokalnih kapaciteta za obrazovanje vrhunskih programera mobilnih aplikacija (BE WORLD-CLASS)

Promo_za_web

Ana Mušlek
Viša stručna suradnica za provedbu kapitalnih projekata u školstvu