U Koprivničkom Ivancu održano prvo uže predstavljanje planiranog projekta Termoelektrane na drvnu masu

U ponedjeljak, 17. svibnja, u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec u 19 sati predstavnici izrađivača Studije utjecaja na okoliš – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na čelu s voditeljicom izrade Studije, dr.sc. Aleksandrom Anić Vučinić, dipl.ing., kao i nositelja zahvata,  tvrtke E-TWO Energy, približili su detalje planiranog zahvata izgradnje termoelektrane na drvnu biomasu u poslovnoj zoni u Koprivničkom Ivancu, članovima Općinskog Vijeća. Izrađivač je odgovarao napostavljena pitanja vijećnika te se nakon aktivne rasprave moglo zaključiti kako se radi o zahvatu koji ima preduvjete nositi prefiks "eko".

Budući se radi o prvom projektu ove vrste na republičkoj razini, vezano uz tehnologiju tvrtke  AE&E koja koristi obnovljive izvore energije te opreme odabrane prema IPPC direktivi s BREF referentne liste najboljih dostupnih tehnika (BAT), isto garantira maksimalnu efikasnost glede iskorištenja sirovine koja, za sad, leži neiskorištena u šumama te je ujedno malog nepovoljnog okolišnog utjecaja. Usporedbom  količina sirovinskog materijala koji ulazi u tehnološki proces, iznimno je mala količina otpadne tvari koja ostaje nakon procesa s emisijama u zrak, vodu i tlo. Naime, poznavateljima okolišnih propisa u nas i prateći europske standarde, poznato je da BAT tehnologije znače svojevrsnu garanciju prihvatljivosti zahvata po okoliš, a u ovom slučaju i velik gospodarski značaj projekta (zapošljavanje velikog broja uposlenika, zadovoljavanje propisa po pitanju udjela obnovljivih izvora energije, spječavanje budućeg uvoza skupe "obnovljive" energije, iskorištavanje sirovine koja bi u suprotnom stvarala štetu okolišu te ujedno ne ostvarivala gospodarsku korist itd.). Potencijalni korisnici moći će nositi ekološko obilježje proizvoda proizvedenih čistim tehnologijama obnovljivih izvora energije.
 
Kao jedan od doprinosa kvaliteti projekta, nositelj zahvata samoinicijativno predlaže, nadilazeći obveze domaćih zakona, postavaljanje četiri mikropostaje za  praćenje kakvoće zraka na lokaciji sa "real-time" praćenjem i istovremenom objavom rezultata na internetskim stranicama Općine, odnosno, Županije kako bi se otklonila svaka sumnja oko mogućeg negativnog utjecaja postrojenja  na kakvoću zraka. Projekt je po nositelja zahvata, u svakom slučaju, odviše značajan da bi riskirao bilo kakvu štetu po okoliš i zdravlje ljudi te nudi opciju promjene dosadašnje, prilično negativne slike o termoelektranama (fosilna goriva!), u pozitivnu (obnovljivi izvori, biomasa!).
 
Koliko je unaprijeđena tehnologija predloženog projekta, moguće je provjeriti na samom javnom izlaganju u srijedu, 19. svibnja u Društvenom domu Općine Koprivnički Ivanec (promjena mjesta izlaganja!) u 11 sati ili svakodnevnim uvidom u cjelovitu Studiju izloženu u Općini.
 
Za Pododsjek za zaštitu okoliša:
Ana List, dipl. biol.