Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Miholjanec, Općina Virje – informacija o OPUO postupku

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/27_12_2019_Informacija_Sustav_odvodnje_Miholjanec.pdf

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu (navedenu u tekstu Informacije).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode