Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2010. godini

SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA KULTURE U 2010. GOD.

– ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA –

 Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost kulture za 2010. godinu, objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2010. godinu i Prijedlogu raspodjele sredstava Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2010. godinu za zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata, kako slijedi: 

Red. broj

Nositelj programa

Program

Odobreni iznos/kn

 
 

1.

Općina Kalnik

Zaštita starog grada Veliki Kalnik

30.000,00

 
 

2.

Župa Svetog Josipa, Novo Virje

Adaptacija krovišta zgrade župnog ureda i župne crkve Svetog Josipa u Novom Virju

25.000,00

 
 

3.

Župa Svetog Nikole Biskupa, Koprivnica

Obnova fasade župnog dvora

40.000,00

 

Obnova kapele Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije

10.000,00

 
 
 

4.

Župa Našašća Svetog Križa, Rasinja

Sanacija svetišta u župnoj crkvi i uređenje župnog dvora i filijalnih kapelica

20.000,00

 

5.

Grad Križevci

Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata na području Grada Križevaca

110.000,00

 

6.

Općina Gornja Rijeka

Uređenje interijera crkve Svetog Franje Ksaverskog u Dropkovcu

10.000,00

 
 
 
 

Uređenje pročelja crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gornjoj Rijeci

20.000,00

 

Sanacija zidina na vlastelinskom gradu Mali Kalnik

10.000,00

 
 

7.

Župa svetog Benedikta, Donji Mosti

Obnova fasade kapele Uznesenja Blažene Djevice Marije u Donjoj Velikoj

10.000,00

 
 

8.

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije, Drnje

Obnova krovišta i tornja župne crkve u Drnju

25.000,00

 

9.

Župa Svetog Petra i Pavla apostola, Peteranec

Obnova i zaštita župnog dvora u Peterancu

25.000,00

 
 

10.

Župa Presvetog Trojstva, Reka

Restauratorsko-slikarski radovi na drvenom oltaru Presvetog Trojstva te kipovima župne crkve u Reki

15.000,00

 
 

11.

Župa Blaženog Alojzija Stepinca, Koprivnica

Izgradnja fasade pastoralnog centra na Lenišću

45.000,00

 
 

12.

Župa Svetog Jurja, Đurđevac

Uređenje unutrašnjosti župne crkve

40.000,00

 
 
 

13.

Župa Svetog Emerika, Imbriovec

Rekonstrukcija dijela zvonika u filijalnoj crkvi u Zablatju

10.000,00

 
 

14.

Župa Svetog Kuzme i Damjana Kuzminec

Nabava ambona, razglasa i reflektora za župnu crkvu

15.000,00

 

15.

Župa Svete Katarine, Hlebine

Sanacija interijera župnog dvora

35.000,00

 

16.

Župa Svetog Luke Evanđelista, Kalinovac

Rekonstrukcija i obnova ograde oko župne crkve

40.000,00

 

Sanacija kapelice Kraljice Svete Krunice u Budrovcu

10.000,00

 

17.

Župa Svetog Roka, Koprivnički Bregi

Konzervacija i restauracija zidnog oslika, nastavak radova u lađi crkve

20.000,00

 

18.

Župa Svetog Mihaela Arkanđela, Zrinski Topolovac

Izvedba drenažnog sustava oko kapele Svetog Ladislava, Ladislav Sokolovački

10.000,00

 

19.

Župa Svetog Petra Apostola, Sveti Petar Čvrstec

Obnova kapele Svetog Duha u Većeslavcu

15.000,00

 

20.

Udruga Eko-selo, Kuzminec

Revitalizacija starog župnog dvora i zaštićenog područja oko crkve i župnog dvora

20.000,00

 

21.

Župa Presvetog Trojstva, Legrad

Obnova župne crkve

20.000,00

 

UKUPNO:

630.000,00

 

 Koprivnica, 17. svibnja 2010.