Studija utjecaja na okoliš podravska brza cesta, dionica Čvor Rasinja – Čvor Koprivnica

Dana 06.07. 2010. g. održana je u Koprivnici 1. sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva. Sjednica je započela u 10,00 sati, a program sjednice bio je slijedeći:

  1. Obilazak lokacije
  2. Kratki prikaz Studije od strane izrađivača
  3. Rasprava i ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Studije
  4. Donošenje Odluke o daljnjem radu

Sjednicu je vodila zamjenica predsjednika Komisije Goranka Radović (predjsjednik dr. Nenad Mikulić). Sjednici su bili nazočni članovi Komisije Vera Cvek Domjan i Vesna Trbojević iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, dr. Krunoslav Capak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Željko Remenar iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Radenko Deželić iz Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu prirode, Željko Cvrtila iz Ministarstva turizma, Milan Pezelj iz Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ana Kovačević iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Dražen Kozjak iz Koprivničko –križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša te Zlatko Filipović iz Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Zamjenica predsjednika je uvodno spomenula da je Studija kvalitetno izrađena da su u sadržajnom smislu obrađene sve stručne podloge koje ovakav zahvat u prostoru zahtjeva te da sve primjedbe koje su iznesene od članova se svode na manje dopune koje treba izrađivač studije uvažiti.

Obilazak terena išao je postojećom cestovnom mrežom tako da je izrađivač Studije povremenim zaustavljanjem na ključnim točkama objasnio članovima budući koridor brze ceste. Tako je ukazao na lokaciju čvora Rasinja na različite prijelaze postojeće cestovne i željezničke infrastrukture te na kraju na lokaciju i smještaj interegionalnog čvora Koprivnica koji je smješten u između Koprivnice i Koprivničkih Bregi u blizine Miklinovečke ulice. Dionica je duga 18,6 km i zaposjeda manji dio šumskog zemljišta te nešto livada i oranica različitih kategroija od P1 – P3. Primjedbe članova su se uglavnom odnosile na dodatna pojašnjenja planiranih čvorova na kartu trase i koridora koja mora biti položena na kartu vodozaštite te o dobavi građevinskog materijala za izradu doljnjeg stroja (posteljice ceste). Projektant je dužan iskazati barem približne količine potrebnog materijala, iako se radi tek o idejnom rješenju te navesti odakle se može planirati taj materijal. Također je Studiju potrebno dopuniti u tekstualnom dijelu činjenicom da je za vrijeme gradnje (zemljanih radova) potreban stalni arheološki nadzor te da se primjeni sondažni pristup na trasi kako bi se mogla uočiti eventualna arheološka nalazišta koja na potezu ovog koridora još za sada struci nisu poznata Članovi Povjerenstva su se obvezali da će se u roku osam dana pismeno očitovati u vidu primjedbi na Studiju,m a nakon toga projektant ima rok od 15 dana za dopunu Studije.

Nakon toga uslijedit će redovita procedura javnog uvida i rasprave koja će se održati u Koprivnici gdje će građanima na volju biti kompletna tehnička dokumentacija dok će isti materijal u obliku sažetaka biti u svim općinama kroz koje prolazi koridor brze ceste.

Zlatko Filipović, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije