Sanacija odlagališta otpada ”Gaić” Općine Molve

Sanacija molvarskog odlagališta otpada „Gaić“, na površini od oko 5.500 m2, gdje će se sanirati otpad volumena cca 15.000 m3, započela je početkom srpnja 2010. godine. Za potrebe sanacije, Općina je u 2007. godini započela suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izradila svu potrebnu dokumentaciju i ishodila suglasnost na Program sanacije i plan zatvaranja odlagališta otpada od županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Ukoliko vremenske prilike dopuste, potpuna sanacija odlagališta bi se trebala završiti krajem rujna. Programom sanacije predviđena je in situ sanacija sa formiranjem tijela odlagališta, prekrivanjem vodonepropusnim slojem, izgradnjom obodnog kanala, ozelenjavanjem i provođenjem monitoringa narednih 5 godina od zatvaranja odlagališta (2 x godišnje).

Ukupna vrijednost radova na sanaciji iznosit će oko 1,8 milijuna kuna, a 40 % će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će Općina Molve izdvojiti 60% novca iz vlastitog proračuna.

Radove izvodi Prizma V V d.o.o., Legrad, GT-TRADE d.o.o. Split, Bistra d.o.o., Đurđevac, a nadzor nad kontrolom kvalitete sanacije odlagališta provodi IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb. Do sada su obavljani radovi izmještanja odloženog otpada, iz starog otpada je selektiran koristan otpad (metalni i plastični otpad) i predan ovlaštenom obrađivaču, formirana je nova ploha, kompaktirani ravni dijelovi i pokosi uz stalno sabijanje i izravnavanje otpada/terena te je navezen izravnavajući i drenažni sloj. Trenutno se postavlja vodonepropusna folija.

Odlagalište otpada „Gaić“ nakon dugog niza godina mijenja svoj izgled i sve više poprima oblik  sanirane i uređene površine kojom će se ostvariti najvažniji cilj sanacije, a to je trajna zaštita okoliša.

Valentina Peršić, dipl.ing.biol.
Upravni savjetnik za gospodarenje
otpadom i zaštitu okoliša