RJEŠENJE – zahvat zaštite desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, k.o. Hlebine, rkm 215+000 nositelja zahvata – Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) te članka  27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 83/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat zaštite desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, na desnoj obali rijeke Drave kod Gabajeve Grede, k.o. Hlebine, rkm 215+000, Općina Hlebine, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Cijelo rješenje možete pročitati OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.