Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja trim staze u Legradu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Trim staza Legrad“ na k.č.br. 5295, 5355, 4509/1, 5249 i 4508 sve u k.o. Legrad, nositelja zahvata Općina Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, Legrad, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode