Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Šumske poučne staze u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Šumska poučna staza“ na dijelu k.č.br. 1126/12 u k.o. Velika Mučna, nositelja zahvata Općina Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode