Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze u Općini Rasinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Rasinja, Trg Svetog Florijana 2, 48315 Rasinja u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Šumska poučna staza“ na k.č.br. 939/1 u k.o. Prkos, nositelja zahvata Općina Rasinja, Trg Svetog Florijana 2, 48312 Rasinja, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na linku Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze u Općini Rasinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode