Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze u Općini Novigrad Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Šumska poučna staza“ na k.č.br. 1130/8 u k.o. Javorovac, nositelja zahvata Općina Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode