Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze Čambina u Općini Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Šumska poučna staza Čambina“ na dijelu k.č.br. 1842/1 i 1843/1 u k.o. Ždala, nositelja zahvata Općina Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode