Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja staze Putevima podravskih rudara u Općini Koprivnički Bregi

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Koprivnički Bregi, Ulica kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi,  48000 Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I.  Planirani zahvat „Putevima podravskih rudara“ na k.č.br. 2402/36, u k.o. Glogovac nositelja zahvata Općina Koprivnički Bregi, Ulica kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode