Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Poučno edukativne pješačke staze „Veliki breg“u Općini Kloštar Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat poučno-edukativne pješačke staze „Veliki breg“ na k.č.br. 1074/1, 1572, 1560, 1559, 955/1, 954/1, 1558 i 666/1 sve u k.o. Kozarevac, nositelja zahvata Općina Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na linku Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Poučno edukativne pješačke staze „Veliki breg“u Općini Kloštar Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode