Rješenje Prethodne ocjene za zahvat siječe stabala u Regionalnom parku Mura-Drava, k.o. Novačka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Josip Subotičanec, Ulica Gustava Krkleca 16, 10000 Zagreb, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat rušenja stabala na dijelu k.č.br. 1471/2 u k.o. Novačka, nositelja zahvata Josip Subotičanec, Ulica Gustava Krkleca 16, 10000 Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel  za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode