Rješenje Prethodne ocjene za zahvat sanitarne sječe suhih stabala u GJ Dugačko brdo u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat sanitarne sječe suhih stabala u odsjeku 29a, GJ „Dugačko brdo“, na dijelovima više k.č.br. 1125/1, 1125/12, 1125/25 i 1125/140 u k.o. Velika Mučna, na području Općine Sokolovac, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene za zahvat sanitarne sječe suhih stabala u GJ Dugačko brdo u Općini Sokolovac.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode