Rješenje Prethodne ocjene za zahvat rušenja stabala u k.o. Glogovac na području Općine Koprivnički Bregi

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Obrt Cooper, Širovice 6, 48000 Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat rušenja stabala na k.č.br. 703, 704, 705/1, 705/2, 710/1, 711, 713 i 714 u k.o. Glogovac na području Općine Koprivnički Bregi, nositelja zahvata Obrt Cooper, Širovice 6, 48000 Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode