Rješenje Prethodne ocjene za zahvat rušenja sastojine kanadske topole uz jezero Ješkovo

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ivan Živković, Stjepana Radića 49, 48331 Gola, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat rušenja sastojine kanadske topole na k.č.br. 421 u k.o. Novačka, nositelja zahvata Ivan Živković, Stjepana Radića 49, 48331 Gola, OIB:42717109196,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene za zahvat rušenja sastojine kanadske topole uz jezero Ješkovo

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode