Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sagledavao je zahvate te je donio:

RJEŠENJE

Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na k.č.br. 2173/55, k.o. Ždala, u oranicu, nositelja zahvata OPG Penzar Milan, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode