Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu:Zakon o zaštiti prirode), podnositelju zahtjeva Ivica Salajpal, Antunovac 1, 10000 Zagreb, OIB:96799618896, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat prenamjene šumske površine na k.č.br.1040/101, k.o. Gotalovo, Općina Gola, u oranicu, nositelja zahvata Ivica Salajpal, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode