Rješenje Prethodne ocjene za zahvat modernizacije poljoprivrednog gospodarstva i sadnje trajnih nasada vinove loze i lješnjaka u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG KOSTANJEVEC GORAN, Ludbreška 23, Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvati izgradnje nadstrešnice i spremišta za alat na k.č.br. 939/2, k.o. Prkos te sadnje trajnog nasada lješnjaka i vinove loze na više k.č.br. u k.o. Prkos i Rasinja sa gradnjom ograde oko cijelog nasada, na području Općine Rasinja, nositelja zahvata OPG KOSTANJEVEC GORAN, Ludbreška 23, Koprivnica, prihvatljivi su za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene za zahvat modernizacije poljoprivrednog gospodarstva i sadnje trajnih nasada vinove loze i lješnjaka u Općini Sokolovac.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode