Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u k.o. Reka na području Grada Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Jasna Sabolić, Vinka Vošickog 19, 48000 Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat konverzije degradirane šumske sastojine na k.č.br. 1640 i 1641 u k.o. Reka, nositelja zahvata Jasna Sabolić, Vinka Vošickog 19, 48000 Koprivnica,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u k.o. Reka na području Grada Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode