Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzija degradiranih šuma u Općinama Đelekovec, Rasinja i Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Marijan Baranašić, Ulica kralja Tomislava 100, 48317 Legrad u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat konverzije degradiranih šuma na više k.č.br. u k.o. Đelekovec, k.o. Kutnjak, k.o. Kuzminec i k.o. Koledinec, nositelja zahvata Marijan Baranašić, Ulica kralja Tomislava 100, 48317 Legrad,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na linku Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzija degradiranih šuma u Općinama Đelekovec, Rasinja i Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije