Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje šumske ceste „Lipje-odjel 7“ na području Grada Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat izgradnje šumske ceste „Lipje-odjel 7“ na k.č.br. 9223 u k.o. Koprivnica na području Grada Koprivnice, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode