Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje sportskog pristaništa čamaca na rijeci Dravi na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 5, vezano za članak 29. stavak 2.. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Lučka Uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Za planirani zahvat izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave na rkm 214+500 u naselju Gola, na k.č.br. 1958, 208/1, 212/1, 214/1, 214/2, 234/2 i 248/1 u k.o. Novačka na području Općine Gola, nositelja zahvata Lučka Uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek, ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode