Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje pristaništa za čamce na jezeru Šoderica, Općina Drnje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Lučka  uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I.Planirani zahvat izgradnje sportskog pristaništa na jezeru Šoderica na dijelu k.č.br. 496/1, k.o. Drnje, na području Općine Drnje, nositelja zahvata Lučka uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek, prihvatljiv je za ekološku mrežu

Dokument možete vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje pristaništa za čamce na jezeru Šoderica, Općina Drnje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode