Rješenje Prethodne ocjene za uređenje ribolovnih mjesta na dravskom rukavcu Karaš na području Općine Novo Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat, uređenje ribolovnih mjesta na dravskom rukavcu Karaš na k.č.br. 3245, 3244/2, 7622, 3193, 7679, 3169, 6857, 6858, 6859, 6860 i 6861 u k.o. Novo Virje, nositelja zahvata Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provode izvan razdoblja razmnožavanja riba, ptica i gmazova odnosno u razdoblju od listopada do veljače.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode