Rješenje Prethodne ocjene za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Virje (KLASA:320-02/19-01/7, URBROJ:2137/1-04/12-19-08, od 27. rujna 2019. godine) prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. U cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta, ugroženih i rijetkih stanišnih tipova izdaju se uvjeti zaštite prirode:

1. U svrhu očuvanja ugroženog i rijetkog stanišnog tipa A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi (Razred PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941) katastarske čestice br. 1150, 1149, 1148/1 i 1147 u k.o. Hampovica je potrebno izuzeti iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode