Rješenje Prethodne ocjene za EM zahvata izgradnje osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže KC-Ribnjačka, k.o. Suha Katalena

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/20
URBROJ: 2137/1-04/13-15-5
Koprivnica, 16. studeni 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb po opunomoćeniku Dinatronic d.o.o. Trg Petra Zrinskog 10, 10340 Vrbovec, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, donosi  

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat izgradnje ID 1582a KC-RIBNJAČKA osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže na dijelu kčbr. 1967/9, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb po opunomoćeniku Dinatronic d.o.o. Trg Petra Zrinskog 10, 10340 Vrbovec, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

 

  O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb po opunomoćeniku Dinatronic d.o.o. Trg Petra Zrinskog 10, 10340 Vrbovec, dana 23. listopada 2015. godine podnio je zahtjev za provođenjem ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje ID 1582a KC-RIBNJAČKA osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže na dijelu kčbr. 1967/9, k.o. Suha Katalena. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13) i člancima 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine” br. 146/14) dostavljeni svi propisani podaci.

Uz zahtjev, priloženo je Idejno rješenje TD 119/15-1582, izrađivač Dinatronic d.o.o., rujan 2015. godine sa pripadajućim kartografskim prikazom zahvata.

Po uredno zaprimljenom zahtjevu pokrent je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahavata za ekološku mrežu i ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) zatražilo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, dopisom KLASA: UP/I612-07/15-01/20, URBROJ:2137/1-04/13-15-3, od dana 28. listopada 2015. godine, koja se očitovala prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/15-38/792, URBROJ:366-07-17-15-2) od 10. studenog 2015. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju te sukladno mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ovaj Upravni odjel utvrdio je slijedeće:

  • Predmetnim zahvatom planira se izgradnja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže ID 1582a KC-Ribnjačka na dijelu kčbr. 1967/9, k.o. Suha Katalena.
  • Tlocrtna površina formirane građevinske čestice iznosi 174,76m2. Osnovna postaja sastoji se od antenskog stupa (čelično-rešetkaste konstrukcije) visine 42m, vanjskih kabineta za smještaj opreme, platoa, ograde i pristupne ceste. Stup će se obojiti crveno-bijelom bojom na svakih 6,8m čelične konstrukcije, dok je za nočno obilježavanje na vrhu i na polovici antenskog stupa predviđena ugradnja signalne armature koja emitira crveno svjetlo. Plato se sastoji od sloja kamenog drobljenca i kamene sitneži na cijeloj površini parcele između betonskog temelja stupa i ograde. Osnovna postaja priključit će se na postojeću asfaltiranu cestu prilazom duljine oko 45m.
  • Planirani zahvat nalazi se na dijelu prostora ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, “Narodne novine” br. 124/13) – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP):”HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje”.

Obzirom na mali prostorni obuhvat zahvata te da je mogućnost usmrćivanja ciljanih vrsta ptica kolizijom o antenski stup iznimno mala uz obavezno pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

Upravna pristojba na ovo Rješenje plačena je u iznosu od 70,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu,  Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Po ovlaštenju pomoćnice pročelnika:
Miran Peršinović, dipl. ing. građ.v.r.