Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata rušenja stabala topole (Populus sp.) na području Općine Molve, na k.č.br. 10150, k.o. Molve, nositelja zahvata Marka Mičurina, Ljudevita Gaja 173, Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Marka Mičurina,  Ljudevita Gaja 173, Virje u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat rušenja stabala topole (Populus sp.) na području Općine Molve, na k.č.br. 10150, k.o. Molve, nositelja zahvata Marka Mičurina, Ljudevita Gaja 173, Virje, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelo rješenje možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode