Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata prenamjene poljoprivrednog zemljišta na ID ARKOD parceli 1758494, k.č.br. 204, k.o. Prkos, nositelja zahvata OPG Senka Bodin, Općina Rasinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Senka Bodin, Radeljevo Selo 7, 48312 Rasinja, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta na ID ARKOD parceli 1758494, k.č.br. 204, k.o. Prkos u Općini Rasinja”, nositelja zahvata OPG Senka Bodin, Radeljevo Selo 7, 48312 Rasinja, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelu rješenje možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode