Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje ribnjaka sa pratećim građevinama za uzgoj riba na više k.č.br. u k.o. Sokolovac, tvrtke KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 24. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode) i sukladno članku 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” br. 47/09), a povodom zahtjeva nositelja zahvata KTC d.d., Nikole Tesle 18, 48260 Križevci u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Odbacuje se zahtjev za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu podnositelja zahvata izgradnje ribnjaka sa pratećim građevinama za uzgoj riba na k.č.br. 87/5, 87/13, 87/14, 93/2, 94/2, 95/1, 96/1, 86/64 i 184/2 k.o. Sokolovac, tvrtke KTC d.d., Nikole Tesle 18, 48260 Križevci, zaprimljen 24. ožujka 2017. godine jer ne postoje zakonske pretpostavke za provođenje postupka.

Cijelo rješenje možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ