Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne građevine spremišta, nositelja zahvata OPG Goran Kostanjevec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Goran Kostanjevec, Ludbreška 23, 48000 Koprivnica u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat izgradnje gospodarske građevine, spremišta za poljoprivredne strojeve i hladnjaču na k.č.br. 755, 754, 753/3, dio 758/71, dio 758/70, dio 752/11 (novoformirana čestica k.č.br. 754, k.o. Prkos), nositelja zahvata OPG Goran Kostanjevec, Ludbreška 23, 48000 Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti ovdje.

Služba ureda župana