Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu rekonstrukcije prometnice između naselja Starigrad i Reka, Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 5. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Grad Koprivnica, Zrinski trg 1/1, Koprivnica, OIB:6211294641, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka, NCO17, sve unutar k.o. Reka, Grad Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelo rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-612-07/16-01/18
URBROJ: 2137/1-05/17-16-5
Koprivnica, 20. rujna 2016.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.