Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu izgradnje farme za uzgoj mliječnih krava sa podmlatkom kapaciteta 101 UG sa pomoćnim prostorijama na k.č.br. 2040, k.o. Gola, nositelja zahvata obrt „Zlatni kompas“

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 5. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata „Zlatni kompas“ obrt za poljoprivredu i savjetovanje, Dravska 36, Gola, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat izgradnje farme za uzgoj mliječnih krava sa podmlatkom kapaciteta 101 UG sa pomoćnim prostorijama na k.č.br. 2040, k.o. Gola, nositelja zahvata „Zlatni kompas“ obrt za poljoprivredu i savjetovanje, Dravska 36, Gola, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelo Rješenje možete preuzeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode