Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata rušenja stabala šumoposjednika Širec u k.o. Ferdinandovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Slavica Širec, Laz 15, 48356 Ferdinandovac, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat rušenja stabala na dijelu k.č.br. 2505/5 u k.o. Ferdinandovac, nositelja zahvata Slavica Širec, Laz 15, 48356 Ferdinandovac, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode