Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata prenamjene poljoprivredne površine u k.o. Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Stjepan Petričević, Dravska 43, 48331 Gola, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat prenamjene poljoprivredne površine na k.č.br. 2281 i 2168 u k.o. Gola, nositelja zahvata Stjepan Petričević, Dravska 43, 48331 Gola, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode