Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata konverzije degradirane šume listačama u k.o. Jagnjedovec – Grad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Maja Merc Kiš, Gotalovečka 7, 10122 Zagreb, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat konverzije degradirane šume listačama na k.č.br. 2312 u k.o. Jagnjedovec – Grad, nositelja zahvata Maja Merc Kiš, Gotalovečka 7, 10122 Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode