Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Petar Orehovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Općine Sveti Petar Orehovec u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Petar Orehovec prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode