Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Molve

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Molve prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje se može vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Molve

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode