Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zazahvat rušenja stabala na k.č.br. 7856/2 i 7857/2 u k.o. Molve

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Željko Kokša, Molve Ledine 2, 48327 Molve, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat rušenja stabala na k.č.br. 7856/2 i 7857/2 u k.o. Molve, nositelja zahvata Željka Kokše, Molve Ledine 2, 48327 Molve, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode