Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat rušenja stabala na k.č.br. 7419 i 7420 u k.o. Novo Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Josip Fucak, Lukin Mekiš 24A, 48356 Ferdinandovac, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat rušenja stabala na k.č.br. 7419 i 7420 u k.o. Novo Virje, nositelja zahvata Josipa Fucaka, Lukin Mekiš 24A, 48356 Ferdinandovac, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode