Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu zahvata izgradnje šumske ceste „Polum – Medenjak 83c”

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat izgradnje šumske ceste „Polum – Medenjak 83c” u Općini Rasinja na k.č.br. 1154/1, 1154/2 i 1154/25 u k.o. Veliki Grabičani, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode