Rješenje Prethodne ocjene postavljanja odmorišta i servisnih i parkirnih stalaka za bicikle u Općini Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Turistička zajednica Međimurske županije, Bana J. Jelačića 22E, 40000 Čakovec u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Postavljanje odmorišta i servisnih parkirnih stalaka za bicikle u Koprivničko-križevačkoj županiji“ na k.č.br. 5200/16 u k.o. Legrad, nositelja zahvata Turistička zajednica Međimurske županije, Bana J. Jelačića 22E, 40000 Čakovec, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene postavljanja odmorišta i servisnih i parkirnih stalaka za bicikle u Općini Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode